Allmänna villkor

1. Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls av Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB (559042-1631). Tjänsten har som uppgift att ge en mäklarbild och föreningsinformation till mäklare med giltigt uppdragsavtal.

Insamlingen av fastighetsinformation utförs på kontorstid och lämnas beroende på säsong och styrelsens responstid.


2. Pris

Enligt rådande prislista.


3. Betalningsvillkor

Betalning sker i förskott i form av kortbetalning eller mot faktura.


4.Underhåll

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsten. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB Tjänster sker löpande.


5.Ansvar

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB ansvarar att presentera mäklarbild och föreningsinformation.

Mäklarbild och föreningsinformationen innehåll ansvarar aktuell förvaltare eller förening över.


6.Support

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB tillhandahåller support på kontortid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med Tjänsten.


7. Reklamation

Kund har rätt att reklamera Tjänsten om felanmälan inte kan avhjälpa problemet.


8. Tillämplig lag och tvist

Avtal och Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms Tingsrätt som förstainstans.


9 Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför Parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.